Chhetri Samaj UK-Bhetghat

Chhetri Samaj UK-Bhetghat


Summer Get together-2011
Organized by Chhetri samaj, UK
Place: Oakfarm Commun ity Hall,
Ballentyne Road,
Post Code: GU14 8SS
Date: 16th July, 2011
Time:1100 hrs to 2000hrs.