पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि ४४ लाख विनियोजन

पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि ४४ लाख विनियोजन